หาคน,หางาน  
 


จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
จดทะเบียนเลิกบริษัท
จดทะเบียนเลิก หจก.
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
ติดต่อเรา
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
สวัสดีคะ
เรื่องการทำพินัยกรรม  
..............พินัยกรรมคือ คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องของทรัพย์สินหรือกิจการต่างๆ ของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อที่จะให้เกิดผลบังคับตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย


                        

หนังสือแนะนำ
                             

ลักษณะของพินัยกรรม

พินัยกรรมมี 5 แบบ ดังนี้ 1.พินัยกรรมแบบธรรมดา
2.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
3.พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
4.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
5.พินัยกรรมทำด้วยวาจา

การทำพินัยกรรมที่ต้องทำกับราชการ มีอยู่ 3 แบบ คือ

1.พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารหลักฐานที่ใช้
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียน 3.เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่แจ้งไว้
4.กรณีผู้ทำพินัยกรรมอายุเกิน 60 ปี หรือป่วย ควรมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
5.พยานบุคคล 2 คน (ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับพินัยกรรม)

2.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
หลักฐานและเอกสารที่ใช้: 1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียน 3.พินัยกรรมที่เจ้าของได้ลงลายมือชื่อและได้ผนึกซองเรียบร้อยแล้ว 4.พยานอย่างน้อย 2 คน

3.พินัยกรรมทำด้วยวาจา
การทำพินัยกรรมด้วยวาจาใช้ในกรณีที่บุคคลอยู่ในอันตรายเสี่ยงแก่ความตายและไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้ และต้องกระทำต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน เมื่อการทำพินัยกรรมด้วยวาจาสิ้นสุดลง พยานต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการเขตให้ทราบถึงข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจา วันเดือนปีที่ทำพินัยกรรม และสาเหตุที่ไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้โดยเร็วที่สุด
หลักฐานและเอกสารที่ใช้:
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียน
3.พยานอย่างน้อย 2 คน ที่อยู่ในขณะทำพินัยกรรมด้วยวาจา

การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ดังนี้
หลักฐานและเอกสารที่ใช้:
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียน
3.พยานอย่างน้อย 2 คน

การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ดังนี้
หลักฐานและเอกสารที่ใช้:
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียน
3.พยานอย่างน้อย 2 คน
4.หลักฐานการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก

การสละมรดก เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ดังนี้
หลักฐานและเอกสารที่ใช้:
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียน
3.กรณีเป็นผู้เยาว์ บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู้ที่ไม่สามารถจำทำการงานของตนเอง ให้ใช้เอกสาร ดังนี้
3.1 หลักฐานการยินยอมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
3.2 คำพิพากษา หรือคำสั่งศาล 4.พยานอย่างน้อย 2 คน  

สถานที่ยื่นคำร้อง  ในเขตกรุงเทพมหานคร
-ให้ยื่นที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
จังหวัดอื่น
-ให้ยื่นคำร้องต่ออำเภอ

เป็นไงคะ การทำพินัยกรรม ก็ต้องหลักฐานและเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ
 สวัสดีคะ

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact


ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270