หาคน,หางาน

  • ถ้าหากท่านเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด จะทำให้ง่ายต่อการจดทะเบียน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม

1.
 "ชื่อบริษัท ตั้งชื่อที่ต้องการจองไว้ซัก 3 ชื่อ"
ชื่อภาษาไทยเป็นหลัก ภาษาอังกฤษ เป็นรอง (จะมีหรือไม่ก็ได้) "

   1.ชื่อไทย...................................................................................................................................

อังกฤษ..................................................................................................................................


   2.ชื่อไทย..................................................................................................................................

อังกฤษ.....................................................................................................................................


   3.ชื่อไทย...................................................................................................................................

อังกฤษ......................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์ของกิจการ เช่น รับเหมาก่อสร้าง

1..............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

3.เงินทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน......................................................บาท

แบ่งออกเป็น.....................................................................หุ้น

มูลค่าหุ้นละ..................บาท เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก(ไม่น้อยกว่า 25%).............บาทต่อหุ้น
เช่น ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ชำระครั้งแรก 25 บาท ต่อหุ้น

สามารถศึกษาข้อมูลนี้ได้ที่ http://account.friend.co.th/121.html

4. รายชื่อบุคคลที่เข้าซื้อหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้น

1.ชื่อไทย................................................................................................

ซื้อและถือหุ้นทั้งหมด................หุ้น

เบอร์โทรศัทพ์(ต้องกรอกด้วย)............................................................

2.ชื่อไทย................................................................................................

ซื้อและถือหุ้นทั้งหมด...........................................หุ้น

เบอร์โทรศัทพ์(ต้องกรอกด้วย)............................................................

3.ชื่อไทย................................................................................................

ซื้อและถือหุ้นทั้งหมด...........................................หุ้น

เบอร์โทรศัทพ์(ต้องกรอกด้วย)............................................................

4.ชื่อไทย................................................................................................

ซื้อและถือหุ้นทั้งหมด...........................................หุ้น

เบอร์โทรศัทพ์(ต้องกรอกด้วย)............................................................

5. แต่งตั้งกรรมการและอำนาจ 

กรรมการมีทั้งหมด..............................คน

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................

อำนาจกรรมการ....................................................................................................................
(เซ็นแบบไหน เช่น เซ็นร่วมกัน,ต่างคนต่างเซ็น)

เช่น กรรมการ มี 2 คน
กำหนดอำนาจกรรมการคือ
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ
หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัท

6.สถานประกอบการ
สถานที่ประกอบการต้องมีทะเบียนบ้านด้วย
สำนักงานใหญ่ เลขที่..............................................................................................................................

สำนักงานสาขา(ถ้ามี)..............................................................................................................................

สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 3 ชุด.

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ(วาดเอง) (ไม่เอาจาก Googlemap) 3 ชุด ถ่ายสำเนาได้

อีเมล์ที่ใช้สำหรับติดต่อบริษัท.....................................................................................................

(ใช้สำหรับ กรมพัฒนฯ ส่ง User และ Password )สำหรับการยื่นงบ) 7.รูปแบบตรายาง,ดวงตราของบริษัท

ตรายางบริษัท,ดวงตาบริษัท,จะกำหนดให้มีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ากำหนดให้มี ต้องมีลักษณะนี้

1.รูปแบบตรายาง จะมีโลโก้หรือไม่มีก็ได้ จะมีชื่อบริษัทหรือไม่ก็ได้
2.ถ้าต้องการมีชื่อบริษัทด้วย ภาษาไทยต้องมีคำว่า "บริษัท.....จำกัด"
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ "........Co.,Ltd."(ต้องมีจุดด้านหลังด้วยนะครับ)
3.จะมีภาษาไทยอย่างเดียวหรือภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือมีทั้งสองอย่างก็ได้
4.ดูตัวอย่างตรายางได้ที่ http://account.friend.co.th/stamp.html

8.สำเนาเอกสาร
1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการคนละ 5 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนคนอื่นๆ คนละ 1 ชุด

9.การจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่ต้องการจด......................... ต้องการจด............................. (โปรดแจ้ง)
ถ้าต้องการจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)ด้วย

เงื่อนไข
1. มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
2.มีรายได้ไม่เกิน1.8 ล้านบาทต่อปี แต่มีความประสงค์เข้าระบบ
3.มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่ต้องการเปิดใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้า
ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มดังนี้
1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการจากเจ้าบ้าน,หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์(ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน) (คลิกดูตัวอย่างหนังสือยินยอม)
หรือสัญญาเช่า(กรณีเช่า)ที่ตั้งสถานประกอบการ
ถ้าเป็นสัญญาเช่าต้องเช่าในนาม "บริษัทกับเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าบ้าน"และ ต้องติดอากรให้เรียบร้อย (พันละ 1 บาท/เดือน/ปี) เช่น
เช่าเดือนละ 3,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี ติดอากร 36 บาท เป็นต้น
2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้านของสถานประกอบการ ของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบการ
หรือเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ(กรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน) เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน
หรือในกรณีให้เช่า ต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ให้เช่ากับบริษัทฯ
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมหรือผู้ให้เช่า
4. ถ่ายรูปแสดงให้เห็นป้ายชื่อบริษัทและเลขที่สถานที่ตั้งสำนักงานและตัวอาคาร
และถ่ายห้องทำงาน Office อาจจะมีโต๊ะทำงาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซัก 2-3 รูป
(คลิกดูตัวอย่างการถ่ายภาพ)
5.ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนสถานประกอบการ (หน้าแรก+หน้าที่ไม่มีผู้อาศัย) 2 ชุด

10.ชื่อผู้ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ.....................................เบอร์โทรศัพท์................................. อีเมล์...............................................

11.ถ้าต้องการความรวดเร็วในการจดทะเบียน(ด่วน)


1.กรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มนี้ ให้ครบถ้วน
2.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน
3.สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ
4.สแกนเอกสาร หรือถ่ายเอกสาร ข้อ 1-3 ให้ครบถ้วน
5.ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้อ 1-3 มาที่ อีเมล์ jujydo@hotmail.com
หรือ อีเมล์ punchatree@gmail.com
หรือ Line @jujydo

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890,ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270