เพื่อนบัญชีและธุรกิจ สำนักงานบัญชี เพื่อนงานและการบัญชี
36/201 ซอยเลียบคลองสอง 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510 โทร.081-622-1890 โทรสาร.ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com
(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
เว็บไซด์ : http://account.friend.co.th

ใบเสนอบริการจดทะเบียนห้างฯ

เรื่อง    ขอเสนอบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เรียน   ท่านผู้ใช้บริการ

รายละเอียดขอบเขตงานในการดำเนินการทั้งหมด

 

1.รับเอกสารและข้อมูลต่างๆ


2.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล


3.จัดพิมพ์เอกสารและลงลายมือชื่อต่างๆ


4.จัดทำตรายางห้างหุ้นส่วน


5.จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


6.จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


8.คืนเอกสารให้กับลูกค้า


9.ทำบัญชีฟรี 1 เดือน เมื่อทำบัญชีกับสำนักงานและไม่มีเอกสาร10.ร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมบริการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ


 

อัตราค่าบริการ

 

ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการจดทะเบียนทั้งหมด+ตรายาง+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม)


 

หมายเหตุ

 

             1.จดทะเบียน ณ จังหวัด ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นนทบุรี คิดเพิ่มอีก 500 บาท

             2.หุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน ถ้าเกิน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มคนละ 500 บาท

             3.กรณี พิมพ์เอกสาร และ ส่งเอกสารเซ็นเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ายกเลิกการจดทะเบียนจะไม่คืนเงินมัดจำให้ ไม่ว่ากรณีใด

             4.กรณี พิมพ์เอกสาร และ ส่งเอกสารเซ็นเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องการแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลต่างๆซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของลูกค้าเอง คิดค่าบริการเพิ่มอีก 500 บาท/ครั้ง

             5.จะไม่จดภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต เพราะล้าช้า(15วัน) แต่จดที่สำนักงานสรรพากรตามพื้นที่ของท่าน และเสร็จรวดเร็วกว่า 1 วันได้

 

ขั้นตอนการส่งมอบงาน

"เพื่อนงานและการบัญชี"จะทำการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนให้ท่านอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยจากท่านแล้ว โดยใช้ระยะเวลา จดห้างหุ้นส่วนภายใน 1 วัน(ยกเว้นกรณีเกิดปัญหากับกรมฯ เช่น เครื่องเสีย)และจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 วัน จากนั้นจะส่งมอบงานที่ทำเสร็จ พร้อมเอกสาร คืนแก่ท่านไม่เกิน 3 วันนับจากได้รับเอกสารที่เซ็นเรียบร้อย


การเรียกเก็บค่าบริการ

การชำระเงินมีดังนี้


             งวดที่1.ชำระเงินมัดจำวันไปรับเอกสารครั้งแรก 2,000 บาท

             งวดที่2.ชำระเงินที่เหลือในวันเซ็นเอกสาร อีก 2,000 บาท             หมายเหตุ- การรับเงินทุกครั้งจะมีใบเสร็จรับเงินออกให้เป็นหลักฐานการบริการของเรากระทำด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อท่านเสมอและเพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทฯของท่าน ถูกต้อง เรียบร้อย ตามหลักกฎหมาย ซึ่งเราได้ดำเนินการและความชำนาญกว่า 15 ปีแล้วครับ

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อนงานและการบัญชี