หาคน,หางาน

  • ถ้าหากท่านเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วน จะทำให้ง่ายต่อการจดทะเบียน และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม

1.
 "ชื่อห้างหุ้นส่วน ตั้งจองไว้ซัก 3 ชื่อ "

   1.ชื่อไทย...................................................................................................................................

อังกฤษ..................................................................................................................................


   2.ชื่อไทย..................................................................................................................................

อังกฤษ.....................................................................................................................................


   3.ชื่อไทย...................................................................................................................................

อังกฤษ......................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์ของกิจการห้างหุ้นส่วน

1..............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

3..ชื่อหุ้นส่วนทั้งหมดและลงทุนด้วยเงินหรือทรัพย์สินหรือแรงงาน

1.ชื่อไทย.................................................................................................

ชื่อภาษาอังกฤษ..................................................................................(สำคัญ)

ลงหุ้นด้วย....................จำนวน..........................................บาท

2.ชื่อไทย.................................................................................................

ชื่อภาษาอังกฤษ..................................................................................(สำคัญ)

ลงหุ้นด้วย....................จำนวน..........................................บาท

3.ชื่อไทย.................................................................................................

ชื่อภาษาอังกฤษ..................................................................................(สำคัญ)

ลงหุ้นด้วย....................จำนวน..........................................บาท

4.ชื่อไทย.................................................................................................

ชื่อภาษาอังกฤษ..................................................................................(สำคัญ)

ลงหุ้นด้วย....................จำนวน..........................................บาท4. ชื่อหุ้นส่วนผู้ส่วนผู้จัดการ 

หุ้นส่วนผู้จัดการมีทั้งหมด..............................คน

ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ............................................................................................................................

อำนาจหรือข้อจำกัดของหุ้นส่วนผู้จัดการ....................................................................................................................
(เซ็นแบบไหน เช่น เซ็นร่วมกัน,ต่างคนต่างเซ็น)

5.สถานประกอบการ
สำนักงานใหญ่ เลขที่..............................................................................................................................

ชื่อที่ตั้งภาษาอังกฤษ......................................................................................(สำคัญ)

สำนักงานสาขา(ถ้ามี)..............................................................................................................................

ชื่อที่ตั้งสาขาภาษาอังกฤษ......................................................................................(สำคัญ)

สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 3 ชุด.

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ(วาดเอง) (ไม่เอาจาก Googlemap) 3 ชุด ถ่ายสำเนาได้

6.รูปแบบตรายาง,ดวงตราของห้างหุ้นส่วน

1.รูปแบบตรายาง จะมีโลโก้หรือไม่มีก็ได้
2.ถ้ามีชื่อต้องแสดงสถานะนิติบุคคลด้วย เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด.... หรือ.........Limited Pernership.
3.จะมีภาษาไทยอย่างเดียวหรือภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือมีทั้งสองอย่างก็ได้

4.ดูตัวอย่างตรายางได้ที่ http://account.friend.co.th/stamp.html
7.สำเนาเอกสาร
1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเฉพาะหุ้นส่วนผู้จัดการคนละ 5 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนคนอื่นๆ คนละ 2 ชุด

8.ถ้าต้องการจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้
1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการจากเจ้าบ้าน,หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์(ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน) (คลิกดูตัวอย่างหนังสือยินยอม)
หรือสัญญาเช่า(กรณีเช่า)ที่ตั้งสถานประกอบการ
ถ้าเป็นสัญญาเช่าต้องเช่าในนาม "ห้างหุ้นส่วนกับเจ้าของกรรมสิทธิ์"และ ต้องติดอากรให้เรียบร้อย (พันละ 1 บาท/เดือน/ปี) เช่น
เช่าเดือนละ 3,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี ติดอากร 36 บาท เป็นต้น
2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้านของสถานประกอบการ ของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบการ
หรือเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ(กรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน) เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน
หรือในกรณีให้เช่า ต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ให้เช่ากับห้างหุ้นส่วนฯ
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมหรือผู้ให้เช่า
4. ถ่ายรูปแสดงให้เห็นป้ายชื่อห้างหุ้นส่วนและเลขที่สถานที่ตั้งสำนักงานและตัวอาคาร
และถ่ายห้องทำงาน Office อาจจะมีโต๊ะทำงาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซัก 2-3 รูป
(คลิกดูตัวอย่างการถ่ายภาพ)
5.ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนสถานประกอบการ (หน้าแรก+หน้าที่ไม่มีผู้อาศัย) 2 ชุด

9.ชื่อผู้ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ.....................................เบอร์โทรศัพท์................................. อีเมล์:...............................................

10.ถ้าต้องการความรวดเร็วในการจดทะเบียน(ด่วน)


1.กรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มนี้ ให้ครบถ้วน
2.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน
3.สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ
4.ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้อ 1-3 มาที่ อีเมล์ jujydo@hotmail.com


 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

(622)0-2906-7313(622)0-2906-5126


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270