หาคน,หางาน  
 


จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
จดทะเบียนเลิกบริษัท
จดทะเบียนเลิก หจก.
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
ติดต่อเรา
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
สวัสดีคะ
เรื่องการแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท 
.............. โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทใช้บังคับมาเป็นเวลานานบทบัญญัติบางมาตราสร้างภาระโดยไม่จำเป็น ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และความล่าช้าต่อการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินกิจการค้าในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

                        

สวัสดีคะ

การแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด หลายคนที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนแต่ดำเนินธุรกิจไปซักระยะหนึ่ง รู้สึกอยากจะเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท เพราะจะได้ติดต่องานต่างๆให้สดวกยิ่งขึ้น เพราะนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนดูแล้ว ว่าขนาดเล็กต้องการขยายกิจการ และไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือเท่าไหร่ นี่ก็อาจเป็นที่มาว่า ต้องการแปรสภาพเป็นบริษัท
  การแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัท มีขั้นตอนยุ่งยากหลายประการ เช่น การประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การทำข้อตกลงระหว่างหุ้นส่วน ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป เป็นต้น ลองมาดูวิธีการกันนะคะ

 

ทำไมถึงต้องแปรสภาพ ในการประกอบธุรกิจ หากเป็นกิจการที่มีลักษณะเป็นธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นกิจการขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่สูง ส่วนมากจะจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะการจัดตั้งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน และใช้เวลาน้อยกว่าการจัดตั้งบริษัท และผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถบริหารงานของห้างได้เอง
ในอดีตที่ผ่านมา มีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ประสงค์จะขยายกิจการโดยจะเปลี่ยนแปลงจากห้างมาเป็นบริษัท จำกัด เพื่อให้สามารถระดมทุนได้มากขึ้น ขยับฐานะให้เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคู่สัญญาทางธุรกิจหรือกฎระเบียบหรือกฎหมาย ที่กำหนดว่า ธุรกิจบางอย่างหรือธุรกรรมบางประเภทจะต้องดำเนินการโดยนิติบุคคลที่มีฐานะ เป็นบริษัทเท่านั้น โดยขอใช้ชื่อของห้างเดิมและจะขอโอนสิทธิต่างตามกฎหมายที่ห้างเดิมมีอยู่ มาเป็นของบริษัทที่จะเกิดขึ้นใหม่
แต่เนื่องจากกฎหมายเดิม ไม่มีบทบัญญัติให้แปรสภาพห้างเป็นบริษัทจำกัดกำหนดไว้ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น คือจะต้องเลิกห้างเดิม แล้วดำเนินการตามขั้นตอนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งไม่สามารถใช้ชื่อของห้างเดิมเป็นชื่อบริษัทใหม่ได้ เพราะชื่อจะซ้ำกับนิติบุคคลเดิม และไม่สามารถโอนสิทธิตามกฎหมายของห้างมาเป็นของบริษัทใหม่ได้ เนื่องจากเป็นคนละนิติบุคคล และไม่มีกฎหมายให้การรับรองไว้
บัดนี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หุ้นส่วนบริษัทเมื่อต้นปี 2551 เปิดช่องให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไปสามารถแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว ห้างเดิมหมดสภาพไป และบริษัทใหม่ที่มีชื่อเหมือนห้างเดิมจะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของห้างเดิมไปทั้งหมด
ในอนาคตหากบริษัทจำกัด ที่แปรสภาพมาจากห้างดำเนินกิจการเจริญก้าวหน้าและประสงค์จะขยายกิจการขยับ ขึ้นชั้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดก็สามารถกระทำได้ เพราะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเปิดช่องให้กระทำได้อยู่แล้ว

ขั้นตอนแปรสภาพห้างหุ้นส่วน
1. ห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไป" ตกลงและทำ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
2. แจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด เป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม
3. ประกาศโฆษณาต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนบอกให้ทราบว่ามีความประสงค์จะแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดนั้น ส่งคำคัดค้านไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น ถ้ามีการคัดค้าน ห้างหุ้นส่วนนั้นจะแปรสภาพมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว เมื่อไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่ห้างหุ้นส่วนได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อให้ความยินยอมและดำเนินการต่อไป
4. จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
5. ส่งมอบกิจการ หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชีเอกสารและ หลักฐานต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
6. จดทะเบียน กรรมการบริษัทต้องขอจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต ถ้าห้างหุ้นส่วนของท่านมีผู้เป็นหุ้นส่วนแค่ 2 คน แต่การแปรสภาพเป็นบริษัท ต้องใช้ผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คน ดังนั้น ท่านต้องหาคนที่จะมาถือหุ้นเพิ่มอีกหนึ่งคนอย่างแน่นอน
 เช่นนี้ ท่านต้องทำจดทะเบียนเพิ่มผู้เป็นหุ้นส่วนก่อน แล้วค่อยมาแปรสภาพเป็นบริษัท จะดีกว่าคะ

ผลการจดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ก็จะได้รับเอกสาร หนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง และต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ใช้บริการจดทะเบียนของ"เพื่อนงานและการบัญชี"
"เพื่อนงานและการบัญชี"ยินดีบริการรับจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดให้แก่ท่านอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและหลักบัญชีในอนาคต พร้อมกับค่าบริการเป็นกันเองดังนี้
ค่าบริการจดทะเบียนแปรสภาพ คล้ายกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แต่ต้องเพิ่มการประกาศลงโฆษณาหนังสือ หนึ่งครั้ง และต้องจดทะเบียนแก้ไขเลขผู้เสียภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย คิดราคารวม 13,000 บาท
แต่ถ้าห้างหุ้นส่วนของท่านมีผู้เป็นหุ้นส่วนแค่ 2 คน ต้องจดทะเบียนเพิ่มผู้เป็นหุ้นส่วนส่วนก่อน คิดค่าเพิ่ม อีก 1,000 บาท รวม 14,000 บาท

เตรียมเอกสารและข้อมูล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถจัดเตรียม   เอกสารและข้อมูลต่างๆ
ดังนี้
1.เอกสารการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนเดิม เช่น หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์
2.ตรายางของเดิม
3.บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เฉพาะหุ้นส่วนผู้จัดการ 5 ชุด
4.แบ่งจำนวนหุ้นออกเป็นกี่หุ้นและแต่ละคนถือหุ้นกันเท่าไร
5.กรรมการมีใครบ้าง
6.อำนาจการเซ็น
7.ห้างหุ้นส่วนฯมีเจ้าหนี้หรือปล่าว
8.แผนที่ตั้งสำนักงาน 3 ชุด
9.สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ
ถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1.สำเนา ภพ.09 การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
2.ภพ.01 ,ภพ.20 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(พร้อมตัวจริง)
3.แผนที่ตั้งสำนักงานจำนวน 3 ชุด
4.ถ่ายรูปป้ายสำนักงาน,และออฟฟิศมีโต๊ะทำงาน,โทรศัพท์,คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ,หรือสัญญาเช่าในกรณีเช่า
6.หนังสือแสดงกรรมสิทธิเช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน,คำขอบ้านเลขที่
7.สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ
 

เป็นไงคะ การแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท จะยุ่งยากพอสมควร แล้วท่านสนใจจะจดทะเบียนแปรสภาพไหมคะ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้คะ
 สวัสดีคะ

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890,ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270