หาคน,หางาน  
 


จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
จดทะเบียนเลิกบริษัท
จดทะเบียนเลิก หจก.
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
ติดต่อเรา
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
สวัสดีคะ
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
..............ปัจจุบัน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเริ่มธุรกิจของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้เลข 13 หลักของเลขทะเบียนของนิติบุคคล บริษัท,ห้าง, ใช้เป็นเลขเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและผู้เสียภาษี ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเรามาเรียนรู้ เรื่องเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กันคะ


                        

ใครที่ต้องมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


หนังสือแนะนำ
                             

ใครบ้างเอ่ย ที่ต้องขอเลขผู้เสียภาษี คือผู้มีเงินได้จากการประกอบการต่าง ๆ ซึ่งแยกได้ดังนี้คะ
  บุคคลธรรมดา ได้แก่
-ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
-กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  คณะบุคคล ได้แก่ คณะบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล,ห้างหุ้นส่วนสามัญ,บุคคลต่างด้าว,กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง,กิจการร่วมค้า
มูลนิธิ,สมาคม,ผู้จ่ายเงินได้
  นิติบุคคล ได้แก่
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในประเทศไทย หรือ
ทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย กิจการร่วมค้า
-กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยองค์การ หรือรัฐบาลต่างประเทศ
-มูลนิธิหรือสมาคม(เฉพาะที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย) ที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ หรือ
สมาคม ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสาธารณกุศล
  ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้ ได้แก่ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินทุกประเภท ซึ่งมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
โดยผู้จ่ายเงินได้ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ หน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ เทศบาล สุขาภิบาล สหกรณ์
โรงเรียนราษฏร์ มูลนิธิหรือสมาคม ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เป็นต้น

ขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเมื่อใด
บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ยังไม่เคยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หลักฐานและเอกสารในการขอมีเลขฯและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 การขอมีเลขและประจำตัวผู้เสียภาษี และเอกสารประกอบแยกเป็นกรณีดังนี้
บุคคลธรรมดา
- ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
คณะบุคคล
-สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร่วมคณะทุกคน
-สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งคณะบุคคล
-สำเนาสัญญาหรือข้อตกลงการจัดตั้งคณะบุคคล (ถ้ามี)
-หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจไม่อาจมาด้วยตนเอง)
นิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ดูจากหน้าหนังสือรับรอง)
 

ช่องทางและสถานที่ยื่นคำร้องขอมีเลข(หน่วยออกบัตรฯ)  ในเขตกรุงเทพมหานคร
-ให้ยื่นที่ฝ่ายกรรมวิธีสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ (สพท.) ทุกแห่ง หรือ
ที่ฝ่ายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของกองกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากร (ไม่ใช่สำนักงานเขต ที่ยื่นเสียภาษี)
จังหวัดอื่น
-ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมือง หรืออำเภอที่ตั้งสำนักงานสรรพากรจังหวัด ให้ยื่นที่สำนักงานสรรพากรจังหวัด
-ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบางละมุง ให้ยื่นที่สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 9 ส่วน
ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ ให้ยื่นที่สำนักงานภาษีสรรพากร พื้นที่ 10
-ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภออื่น ให้ยื่นคำร้องที่สำนักงานสรรพากรอำเภอ ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่นั้น
-ผู้ที่มีภูมิลำเนาและสถานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดกัน จะยื่นคำร้อง ณ หน่วยออกบัตรฯ ซึ่งมีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ก็ได้

ช่องทางอื่นๆ ท่านสามารถขอเลขผ่านช่องทางออนไลน์ (อินเตอร์เน็ท) ได้ โดยเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
 ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกมาก

การแก้ไขเลขประจำตัวฯในใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้แล้ว
กรมสรรพากรได้ผ่อนปรนให้ผู้เสียภาษีใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบรับและใบส่งของ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว
โดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
  (แสดงว่าใช้เอกสารเดิมได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556) ถ้าเกินจากนี้ต้องใช้เอกสารที่มีเลขทะเบียน 13 หลัก เท่านั้น)

(ใหม่) การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้เลข 13 หลัก ใช้เป็นเลขเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน
ดังนั้น ผู้ที่มีเลขผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักแทนทั้งหมด เช่น
บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
นิติบุคคลไทยและต่างประเทศ ให้ใช้เลขทะเบียนของนิติบุคคล,บริษัท,ห้าง 13 หลัก ( ดูได้จากหนังสือรับรองบริษัท)
คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม่จดทะเบียน) บุคคลต่างด้าว กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กิจการร่วมค้า มูลนิธิ สมาคม ผู้จ่ายเงินได้
ให้ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก จากกรมสรรพากร หรือกระทรวงการคลัง
สำหรับผู้เสียภาษีรายเดิมที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และอยู่ในกลุ่มที่ต้องใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ที่กรมสรรพากรออกให้ สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาหร 13 หลักใหม่ ได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร Call Center โทร.1161 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
หรือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ ที่ http://www.rd.go.th
 ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลมากกว่า


เป็นไงคะ การขอเลขผู้เสียภาษีง่ายมากเลยใช่ไม๊คะ แล้วอย่าลืมนะคะ เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
ให้เลขทะเบียนบริษัทเป็นเเลขผู้เสียภาษี เลยนะคะ
 สวัสดีคะ

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890,ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270