หาคน,หางาน  
 


จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
จดทะเบียนเลิกบริษัท
จดทะเบียนเลิก หจก.
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
ติดต่อเรา
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
สวัสดีคะ
การจัดทำบัญชี ภาษีอากร  
.............. ............................บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่ มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ ผลิตผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเมื่อได้จดทะเบียนธุรกิจแล้ว จะต้องมี "ผู้ทำบัญชี" ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทอย่างน้อย หนึ่ง คน เพื่อรับผิดชอบในการ จัดทำบัญชี ของบริษัท และมีหน้าจัดทำบัญชีตามกฎหมาย


                        

หลังจาก จดทะเบียนบริษัทแล้ว ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องทำบัญชีและงบการเงิน และถ้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านต้องจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย โดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ทุกสิ้นเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ลักษณะการจัดทำบัญชี

1. บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่ มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิตผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ 2.1 บัญชีรายวัน (1) บัญชีเงินสด (2) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร (3) บัญชีรายวันซื้อ (4) บัญชีรายวันขาย (5) บัญชีรายวันทั่วไป 2.2 บัญชีแยกประเภท (1) บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน (2) บัญชีแยกประเภท รายได้ และรายจ่าย (3) บัญชีแยกประเภท ลูกหนี้ (4) บัญชีแยกประเภท เจ้าหนี้ 3. บัญชีสินค้า 4. บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ ข้อควรปฏิบัติในการลงรายการในบัญชี 1. ลงรายการในบัญชีเป็นภาษาไทย หรือจะลงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้แต่ต้องมีภาษาไทยกำกับ หรือจะลงรายการเป็นรหัสบัญชีก็ได้แต่ต้องมีคู่มือคำแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้ 2. ต้องลงรายการในบัญชีด้วยหมึก หรือดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลทำนองเดียวกัน

3. ต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ  การลงบัญชีที่สามารถแสดงความถูกต้องและครบถ้วนของรายการและเป็นที่เชื่อถือได้  

4. รายการในบัญชีที่เป็นจำนวนเงินต้องเป็นหน่วยเงินตราไทย   เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคล ภายนอก 2. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก 3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีข้อความและรายการตามที่กำหนด การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้า ต้อง (1) มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้นต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีทุกรายการบัญชีตามความเป็นจริงและเป็นที่เชื่อถือได้ ใช้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีในลำดับที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณีก่อน เว้นแต่ไม่มีเอกสารดังกล่าว จึงให้ใช้เอกสารในลำดับที่ 3

5. จัดทำงบการเงิน
  1.ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ยกเว้นบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน ต้องจัดทำงบการเงิน ให้ถูกต้องตามรายการย่อที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบ ดังนี้ แบบ 1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน แบบ 2. บริษัทจำกัด แบบ 3. บริษัทมหาชนจำกัด แบบ 4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน ประเทศไทย แบบ 5. กิจการร่วมค้าตามประมวล รัษฎากร
2. ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)เว้นแต่งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำงบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) แต่ต้องมีผู้สอบภาษีอากร (TA) ตรวจสอบและแสดงความเห็นแทนได้หรือจะให้ผู้สอบบัญชีรับอนญาต(CPA) ก็ได้ (ได้ทั้งสองอย่าง)

5. วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี
  เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมด้านบัญชีที่ดี บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามพรบ.การบัญชี และตามประมวลรัษฏากรกำหนด เพื่อนำส่งภาษีได้ถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะทำให้งบการเงินของกิจการถูกต้อง น่าเชื่อถือ ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการเสียภาษีย้อนหลัง ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ ภาษี

6. นโยบายของเพื่อนบัญชีและธุรกิจ
  สำนักงานเพื่อนบัญชีและธุรกิจ มีนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้องตามหลักบัญชีและเสียภาษีถูกต้องและประหยัดที่สุด ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร ต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร ที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

7. การบริการในการจัดทำบัญชี
 สำนักงานเพื่อนบัญชีและธุรกิจ บริการรับจัดทำบัญชี ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่มีเวลาพอหรือไม่สามารถจัดทำบัญชีได้
โดยมีขั้นตอนการบริการดังนี้
1.วางระบบบัญชี คือการวางแผนต่างๆของท่านให้เกิดระบบบัญชีที่ถูกต้อง เช่นการออกแบบใบกำกับภาษี เป็นต้น
2.ยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
3. ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53
4.จัดทำสมุดบัญชี 5 เล่มตามกฎหมาย
-สมุดบัญชีรายวันซื้อ
-สมุดบัญชีรายวันขาย
-สมุดบัญชีรายวันรับ
-สมุดบัญชีรายวันจ่าย
-สมุดบัญชีรายวันทั่วไป
-สมุดบัญชีแยกประเภททรัพย์สิน
-สมุดบัญชีแยกประเภทหนี้สิน
-สมุดบัญชีแยกประเภททุน
-สมุดบัญชีแยกประเภทรายได้ -สมุดบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย
5.จัดทำสมุดบัญชีควบคุมสินค้าและวัตถุดิษ(สต๊อก)(ค่าบริการต่างหาก)
6.คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง (ค่าบริการต่างหาก)
7.จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบต้นทุน งบกระแสเงินสดในรอบหนึ่งปีบัญชี
8.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.51,50
9.ตรวจสอบบัญชี พร้อมผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(มีค่าใช้จ่าย)
10.ดูแลเรื่องสมการบัญชีภาษีอากร เพื่อให้ท่านเสียภาษีถูกต้อง ให้น้อยและประหยัดที่สุด
11.ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากรและติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เมื่อมีปัญหา หรือมีหนังสือเชิญพบจากเจ้าหน้าที่

ค่าบริการในการจัดทำบัญชี
อัตราค่าจัดทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้นที่ 1,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของเอกสาร(ใบกำกับภาษี) เป็นหลัก
 ขอบคุณคะ

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890,ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270