หาคน,หางาน  
 


จำนวนผู้เข้าชม

บทความน่ารู้
รูปแบบขององค์ธุรกิจ
มือใหม่กับจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเครื่องหมายการค้า
เปลี่ยน หจก.เป็นบริษัท
จดทะเบียนเลิกบริษัท
จดทะเบียนเลิก หจก.
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ทุนจดทะเบียน
ติดต่อเรา
เพื่อนบัญชีบริการ
1.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
3.จดทะเบียนบริษัท
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.จดเครื่องหมายการค้า
7.บริการด้านจัดทำบัญชี
8.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
9.การเตรียมข้อมูลจดบริษัท
10.การเตรียมข้อมูลจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วน

11.การย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่
12.ใบเสนอราคาจดห้างฯ
13.ใบเสนอราคาจดบริษัท
14.ใบเสนอราคาเปลี่ยน.หจก.เป็นบริษัท
15.ตัวอย่างตราบริษัท,ห้าง
16.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
17.ตัวอย่างรายงานการประชุม
18.การจดเลิกบริษัท
19.การจดเลิก หจก.
20.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
21.บัญชีธนาคาร
ร้านหนังสือออนไลน์
ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
แจ้งการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
ตรวจผู้ทำบัญชีบริษัท
ตรวจแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ขออนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
กระดานข่าวกรมพัฒนาธุรกิจ
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)
แบบฟอร์มส่งงบการเงิน
หนังสือนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น
สำนักงานประกันสังคม
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การทำพินัยกรรม
ยื่นภาษีทางเน็ท
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจชื่อผู้สอบภาษีอากร
ตรวจขอคืนภาษีภงด.90,91
ขอเลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
ตรวจรายชื่อผู้จด Vat
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สมาคมนักบัญชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชี
ข่าวมาตรฐานการบัญชี
ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
ผู้สอบบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อสาธารณกุศล
สวัสดีคะ
การจดทะเบียนบริษัทจำกัด  
..............เมื่อเราคิดจะทำธุรกิจเป็นของตนเอง เราได้เลือกแล้วว่าอยากมีรูปธุรกิจแบบองค์กรประเภท "บริษัทจำกัด" ลองดูนะคะว่า บริษัท เป็นลักษณะไหน วิธีการจดทะเบียนเป็นบริษัท จะต้องทำอะไรบ้าง วิธีการจดทะเบียนต่างๆตามขั้นตอน คะ


                        

หนังสือแนะนำ
                             

"ฉันเปิดบริษัทแล้วนะ,ฉันมีบริษัทเป็นของตนเองแล้ว"

แหม!!! นี่ก็เป็นคำพูดที่คนเปิดบริษัทแล้วมาพูดให้เราฟัง ทำให้หลายๆคนก็คิดอยากจะเปิดบริษัท กะเขาบ้าง แต่ก็ไม่รู้ขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เลยว่า จะเป็นอย่างไรบ้าง หรือท่านไม่อยากรับรู้ว่าจะทำอย่างไร ก็ใช้บริการ สถานที่รับจดทะเบียนบริษัทได้นะคะ มีหลายแห่งทีเดียว รวมทั้งที่สำนักงาน"เพื่อนงานและการบัญชี" โดยเราแค่เซ็นเอกสารเท่านั้น เราก็มีบริษัทแล้วคะ ราคาก็ไม่แพงคะ ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนคะ
  รูปแบบธุรกิจแบบบริษัท ก็มีขั้นตอนยุ่งยากนิดหนึ่งคะ ก็คือต้องมีการเรียกประชุมกัน เพื่อตกลงและอนุมัติ ลองพิจารณาดูนะคะ

 

ความน่าเชื่อถือ บริษัทจำกัด คือ องค์กรทางการค้ารูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับกิจการค้าที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ และโดยเฉพาะในการประกอบกิจการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากต่างประเทศจะคุ้นเคยกับรูปแบบ บริษัท มากกว่าประเภท ห้างหุ้นส่วน

ลักษณะของบริษัทจำกัด มีลักษณะเป็นดังนี้
1. มีผู้ก่อการและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ตามกฎหมายใหม่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)
2. บริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน
เช่น กำหนดทุน 1 ล้าน แบ่งเป็น 10,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นๆละ 100 บาท รวมเป็น 1 ล้าน
หรือ ทุน 1 ล้าน แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นๆละ 10 บาท รวมเป็น 1 ล้านบาท เป็นต้น
3. มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท
4. ผู้ถือหุ้นจะรับผิดจำกัดในหนี้ของบริษัท ไม่เกินจำนวนเงินตามมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่และยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น

ในกรณีที่หุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 40% หรือเป็นกรรมการมีอำนาจในบริษัท ให้คนไทยที่ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ ต้องแสดงยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วยโดยมียอดเงินไม่น้อยกว่าที่ตนลงหุ้น

5. ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นนิติบุคคล
6. ถ้ามีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นบริษัทด้วย จะต้องถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกิน 49% จึงเป็นบริษัทสัญชาติไทย ถ้าเกิน 49% ต้องถือว่าเป็นบริษัทต่างด้าว

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
  1.เตรียมชื่อจดทะเบียน เตรียมชื่อจดทะเบียนสำหรับตั้งบริษัท ไว้ประมาณ 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ
  2.จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีผู้ก่อการลงลายมือชื่อ เมื่อชื่อที่ได้จองไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและตอบรับว่า ไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่น อนุมัติให้ใช้ชื่อที่จองได้ ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทหรือที่เรียกว่า “ผู้เริ่มก่อการ” ซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ลงลายมือชื่อผู้ก่อการทุกคน
3.ประชุมจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามทุนจดทะเบียนครบตามจำนวน ให้ผู้ริเริ่มก่อการนัดผู้จองซื้อหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัทบริษัทฯ ในวันเดียวก็ได้ เช่น เช้า ทำหนังสือบริคณห์สนธิ บ่าย ประชุมตั้งบริษัท เป็นต้น การประชุม เพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ เช่น ตั้งข้อบังคับบริษัทให้สัตยาบันหรืออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ผู้เริ่มก่อการได้ทำหรือออกไปแล้ว กำหนดจำนวนและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ์ (ถ้ามี) กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่นนอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการและกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท,แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าจ้างต่างๆ เป็นต้น - จากนั้นผู้เริ่มก่อการมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัท -คณะกรรมการต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% ก็ได้ กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้งนำความนี้ไปจดทะเบียนจัดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทนก็ได้
4.ผลการจดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ก็จะได้รับเอกสาร หนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป


ใช้บริการจดทะเบียนของ"เพื่อนงานและการบัญชี"

"เพื่อนงานและการบัญชี"ยินดีบริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดให้แก่ท่านอย่างรวดเร็ว เสร็จภายใน 1 วัน หลังจากเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยแล้ว
ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและบัญชีในอนาคต พร้อมกับค่าบริการในราคาเป็นกันเองดังนี้
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดพร้อมตรายาง 1 อัน สำหรับเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้าน ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งค่าธรรมเนียม ราคา 10,600 บาท
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดพร้อมตรายาง 1 อัน สำหรับเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้าน และจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย รวมทั้งค่าธรรมเนียม ราคา 11,000 บาท
ถ้าทุนจดทะเบียนเกิน 1 ล้าน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม ล้านละ 5,500 บาท (เศษของหนึ่งล้านคิดเป็น 1 ล้าน)

ใบเสนอราคาจดทะเบียนบริษัท


                        

ขั้นตอนใช้บริการจดทะเบียนภายใน 1 วัน  เพื่อความสะดวก จดทะเบียนได้รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถจัดเตรียม   ข้อมูลและเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน
ดังนี้
1.(พิมพ์แบบฟอร์มการเตรียมข้อมูลจดบริษัท) คลิกที่นี่

2.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน

(พิมพ์แบบฟอร์มการเตรียมข้อมูลจดบริษัท) คลิกที่นี่
ข้อมูลและเอกสารมี ดังนี้

1.ชื่อบริษัท 3 ชื่อ
2.วัตถุประสงค์ของกิจการ
3.ทุนจดทะเบียนบริษัท,แบ่งออกเป็นกี่หุ้น หุ้นละกี่บาท และชำระค่าหุ้นระยะแรก กี่บาท
คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน

4. หุ้นส่วนมีทุกหมดกี่คน แต่ละคนถือหุ้นคนละเท่าไหร
5.กรรมการมีกี่คน อำนาจกรรมการเซ็นแบบไหน เช่น เซ็นร่วมกันสองคน
6.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประกอบการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
7.รูปแบบตรายาง
8.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเฉพาะกรรมการ 4 ชุด (ถ้าจดในกรุงเทพฯ)ต่างจังหวัดเพิ่มอีก คนละ 2 ชุด
9.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ถือหุ้นคนอื่น คนละ 1 ชุด
10.แผนที่ตั้งสำนักงาน 2 ชุด ,ชื่อผู้ติดต่อได้,เบอร์โทรศัพท์
ถ้าต้องการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)ด้วย ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ (คลิกดูตัวอย่างหนังสือยินยอม)หรือสัญญาเช่า(กรณีเช่า)ที่ตั้งสถานประกอบการ
ถ้าเป็นสัญญาเช่า ต้องติดอากรให้เรียบร้อย (พันละ 1 บาท/เดือน/ปี) เช่น
เช่าเดือนละ 3,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี ติดอากร 36 บาท
และต้องเช่าในนามบริษัทฯหรือห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือความเป็นเจ้าของ ของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบการหรือให้เช่า
เช่น สัญญาซื้อขาย,โฉนดที่ดิน ถ้ามีเจ้าของ 2 คน ก็ต้องเซ็น 2 คน
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมหรือให้เช่า
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน(กรณีที่มีเจ้าบ้านสถานที่ประกอบการไม่ตรงกับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์)
5. แผนที่ตั้งสำนักงาน จำนวน 2 ชุด
6. ถ่ายรูปแสดงให้เห็นป้ายชื่อบริษัทและเลขที่สถานที่ตั้งสำนักงานและตัวอาคาร
และถ่ายห้องทำงาน Office อาจจะมีโต๊ะทำงาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซัก 2-3 รูป
 

เป็นไงคะ รูปแบบขององค์กรบริษัท น่าจดทะเบียนนะคะ
 สวัสดีคะ

 

 

Copyright © Friendjob and Accounting Co.,Ltd.
Contact

081-622-1890,ใช้อีเมล์แทน-jujydo@hotmail.com


(งานจดทะเบียน)081-622-1890,086-478-6126(คุณชัยพร)
(งานบัญชี)086-478-6130(คุณเรืองรัตน์)

jujydo@hotmail.com

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์เลขที่ 7100303000270